• Category : SERVICE

Изготвяне на инвестиционен проект, включително всички части по проекта


Изготвянето на такъв тип проект включвам вариация от под проекти, необходими за издаването на разрешение за строеж и въвеждането и в експлоатация.

 

Част от тях са :

  – Архитектура 

  – Стоманени / Дървени Конструкции

  – Ел. / ВиК / ОВК / ЕЕ (Енергийна ефективност)

  – ПБ (Пожарна Безопасност) & Пожароизвестяване

  – Геодезия & Геология

  – Тахиметрична снимка

  – Пожароизвестяване

  – Озеленяване
– Други

Изготвяне на градоустройствени проекти : ПУП – ПР ; ПУП – ПЗ ; ПУП – ПРЗ ; ПУП-РУП

 

Подробните устройствени планове определят конкретното предназначение и начина на устройство на поземлените имоти,обхванати от плана и могат да се разработват за териториите на населените места, селищни образувания или землища.

Водене на документи с пълномощно, от ПУП до въвеждане на сградата в експлоатация.За въвеждането на всяка една сграда в експлоатация е необходимо нейните проекти да бъдат съгласувани с отделните институции, с цел тя да бъде законово издържана и да отговаря на всички норми от Закона за Устройство на Територията /ЗУТ/.С цел спестяване на време и усилия, ние предлагаме и водене на цялата документация от изготвянето на Подробен устройствен план / ПУП / до въвеждане на сградата в експлоатация.

ИнтериорМожем да изготвим вашия интериор проект в два различни етапа в зависимост от това какви са вашите намерения и цели:
– технически проект – това включва заснемане на вашето пространство и изготвяне на необходимите чертежи като : разпределение, разрези, интериорни разгъвки, план софит, план настилки и визуализиране на проекта.
– работен проект включва заснемане на вашето пространство и изготвяне на необходимите чертежи като : разпределение, разрези, интериорни разгъвки, план софит, план настилки, визуализиране и детайли към проекта. Избор на мебели и декорация и тяхното остойностяване, както и координация с майсторите на обекта.

3D Моделиране и ВизуализацииЕдна сграда или едно пространство винаги се възприема по-добре, когато може да се видим триизмерно с нейните текстури.
Ние предлагаме 3D моделиране на вашите сгради или пространства + визуализация, която вдъхва живот на вашия 3D проект.


Работен проект