BETARCH

Подробен устройствен план (ПУП) – описание, срокове и необходими документи

  • test :

Подробен устройствен план (ПУП) – описание, срокове и необходими документи

В настоящата статия ще се съсредоточим върху ключовия инструмент в градоустройството и устройството на територията – Подробния устройствен план (ПУП). Тук ще ви предоставим изчерпателна информация за процедурата по неговото изготвяне, документите, които ще са ви необходими, и сроковете, които да очаквате за неговото изпълнение. Но преди да преминем към тях е нужно да се запознаете със същността на подробния устройствен план.

Какво е подробен устройствен план (ПУП)?

По своята правна природа ПУП е индивидуален административен акт, който установява устройствения статут на всеки един имот в неговия обхват.

Той е от решаващо значение документ в областта на градоустройството и устройството на територията. Представлява подробен и систематичен план за развитието и преобразуването на определена територия, като град, квартал, зона или комплекс, и служи като основа за изграждане, реконструкция и регулация на обекти и инфраструктура.

Той определя т. нар. „устройствен потенциал” на новия урегулиран поземлен имот /УПИ/, или какво може да се построи в имота. Чрез него може да се определи конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти в плана. Съставянето му е задължително за инвестиционното проектиране.

Законовата процедура има два етапа:

1. Подаване на Искане за допускане на изработване/промяна на ПУП (от собственика/собствениците);

2. Изработване на Окончателен проект за изработване/промяна на ПУП (от проектантите);

Искането за изработване или промяна на действащ подробен устройствен план се подава до кмета на общината от собственика на имота или упълномощено лице/фирма (с нотариално заверено пълномощно).

Необходими документи за изготвяне на ПУП

Документите, от които ще имате нужда, за да ви бъде изготвен подробен устройствен план включат:

● Заявление по образец (взима се от съответната Техническа дирекция на Общината);

● Квитанция за платена такса;

● Документ за собственост (нотариален акт или друг документ, указващ собственост);

● Скица на имота; ● Удостоверение за наследници (изисква се само при наследствени имоти);

● Писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се иска свързано ниско застрояване (съгласно чл.21 ал.4 от ЗУТ);

● Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи (съгласно чл.17 ал.2 т.2 и 3 от ЗУТ);

● Мотивирано предложение (скица-предложение) за изработване на ПУП, в което се описва текстово какви са инвестиционните намерения на собственика/собствениците;

● В по-специфични случаи могат да се изискват и други документи.

Срок за издаване на ПУП

Срокът за издаване на ПУП варира от 14 до 30 дни, в които кметът на общината допуска или отказва изработването на проект на плана въз основа на становище на главния архитект. Сроковете за изработване на проекта са различни в зависимост от неговата специфика.

След изготвяне му той се окомплектова в три идентични екземпляра и едно копие в CAD формат на цифров носител. Също така е нужно да са представени всички съгласувателни писма, становища и пр. на техническите експлоатационни дружества (ЕВН/ЧЕЗ, ВиК дружества и т.н.), администрации, РИОСВ и т.н.

Възложителят или упълномощено от него лице подава заявление до кмета на общината за процедиране и одобряване на проекта за ПУП заедно с цялата придружаваща документация.

Ако имате нужда от помощ при воденето на документи и архитектурния процес от изготвянето на ПУП до въвеждане на сградата в експлоатация, то нашите архитекти от BETArchitects ще поемат тази трудоемка административна задача вместо вас.

Свържете се с нашия екип за безплатна консултация, в която ще обсъдим вашите нужди и начините, чрез които можем да ви бъдем полезни.