BETARCH

Процедура по смяна на статут на земеделска земя

  • test :

Процедура по смяна на статут на земеделска земя

Смяната на статут представлява преобразуване на един вид участък в друг. Такива могат да бъдат смяна на статут от офис към жилище, на търговско помещение, от ателие в жилище и други. В тази статия ще се фокусираме върху смяната на статут на земеделска земя.

Процедурата по тази смяна е важен административен процес, който позволява преобразуване на земеделски участъци в различни типове статут и предоставя възможност за развитие и устройство на земята в съответствие с различни потребности и цели на собствениците или инвеститорите.

В настоящата статия ще разгледаме важни аспекти на процедурата по смяна на статут на земеделска земя, обръщайки внимание на ключовите етапи в процеса. От подготовката на документацията до одобрението и регистрацията на новия статут. Всеки етап е от съществено значение за успешното осъществяване на смяната на статут.

Административната процедура

Административната процедурата стартира с подаване на заявление към кмета на съответната община за смяна на статут на земеделска земя по образец за разработване ПУП на имота, придружено с редица други документи, с които ще ви запознаем по-надолу.

Разрешението на кмета за допускане на изработването на ПУП излиза до 30-дневен срок. За да се изчисли таксата за промяната на статута, е нужна информация за категорията на земеделската земя. Тя може да бъде открита в скицата на имота или при нужда се издава акт за категоризация на имота от областна дирекция „Земеделие”.

След като получите разрешение за изработване на ПУП, имате два варианта в зависимост от площта в декари на вашия имот:

● Ако той е с площ 50 дка, земята изобщо не е поливна или е от пета до десета категория, то подавате документите в областната дирекция “Земеделие и гори”, която определя и утвърждава строителните площадки.

● Ако пък имотът ви е с повече от 50 дка площ, има поливни земи или попада от първа до четвърта категория, то промяната се изисква от Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и горите.

Когато получите разрешение от Комисията да се разкрие строителна площадка, връщате документите към общината, където ще ви бъде издадена заповед от кмета за одобрение на ПУП.

Необходими документи за смяна на статут на земеделска земя

Документите, които ще са ви нужни, трябва да бъдат подадени в съответната община и в Областната дирекция или Министерството. Към съответната община се подават следните документи:


● Заявление за смяна на статут на земеделска земя по образец за разработване на подробен устройствен план (ПУП) на имота;
● Документ за собственост;
● Удостоверение за наследници (при необходимост);
● Скица от общинска служба “Земеделие и гори”;
● Съгласувателни писма от електроразпределително и водоснабдително дружество;
● Задание по чл. 125 от ЗУТ;
● Списък с контактите на всички заинтересовани от промяната на статута собственици;
● Становище от РИОСВ;
● Квитанция за платена такса;
● Решение от областна дирекция Земеделие и Гори или от Министерстово на Земеделеието;
● Решение от Експертен съвет за Допускане на ПУП.

Към Областната дирекция или Министерството се подават следните документи:

● Предложение от собственика за разкриване на строителна площадка в свободен текст;
● Актуална скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки;
● Удостоверение за поливност на земята;
● Акт за категоризация на имота;
● Становища от РЗИ и РИОСВ;
● Проект за ПУП и обяснителна записка 2 екземпляра;
● Решение за допускане да се изработи ПУП за земята; Заповедта на кмета или решението на общинския съвет за одобряването му и констативен акт, удостоверяващ влизането им в сила;
● Здравно заключение, издадено от Регионална здравна инспекция;
● Документ за собственост;
● Пълномощно, ако преписката не се подава от собственика;
● Актуално състояние, ако собственик на земята е юридическо лице;
● Удостоверение по чл. 17 от ЗУЧК, ако земята граничи с бреговата линия;
● Схеми за електро- и водоснабдяването на имота.

Такси Актуалните такси по смяна на статута на земеделска земя към момента на разписване на тази статия, могат да бъдат открити в този документ.

Важно е да се знае, че има земеделски земи без право на промяна, за което ви съветваме да се консултирате със специалисти преди стартиране на процедура!

При смяна на статута на земеделска земя е важно да имате подкрепа и професионална помощ, за да улесните целия административен процес. Ние от BETArchitects сме готови да водим всички документи и да поемем цялата процедура вместо вас. Свържете се с нашия екип за безплатна консултация, в която ще обсъдим вашите нужди и начините, чрез които можем да ви бъдем полезни